Strafgeschiedenis

In de middeleeuwen werden vooral boetes opgelegd, die aan de stad betaald moesten worden. Daarnaast kwamen schandstraffen en verbanning uit de stad veel voor. De wetten werden telkens aan de veranderende maatschappij aangepast. Vanaf de zestiende eeuw neemt het aantal lijfstraffen toe. Ook de doodstraf komt vanaf die tijd steeds vaker voor. De scherprechter die deze staffen ten uitvoer moest brengen had de stad al sinds 1464 in dienst. De scherprechter trachtte ook verdachten op de pijnbank tot een bekentenis te brengen.

Lees meer: Strafgeschiedenis

De IJsselbrug als belangrijke vestigingsfactor

Zutphen bevond zich in de tweede helft van de negentiende eeuw in de najaren van een tijdperk van ongekende welstand, al was de heersende landbouwcrisis niet ongemerkt aan de stad voorbijgegaan. De economische toestand was echter nog steeds bevredigend. De handel, en vooral de week- en jaarmarkten maakten een periode van bloei door en het aantal werklozen was gering. In de voorafgaande decennia was de stad door straatwegen met de meeste naburige plaatsen verbonden, in 1864 kwam de spoorbrug tot stand en kort daarop de vijf belangrijke spoorwegverbindingen.

Lees meer: De IJsselbrug als belangrijke vestigingsfactor

De stadsbrief

De plaats waar we nu Zutphen vinden is al 2000 jaar bewoond. Vondsten hebben aangetoond dat de reeds van veel vroeger daterende bewoning van haar omgeving rond het jaar 750 is verplaatst naar het terrein op en rond het huidige ’s Gravenhof. De oudste geschreven bronnen dateren uit de elfde eeuw. In die tijd kwamen de heren van Zutphen hierheen. De stedelijke ontwikkeling, maar nog meer de tijdsomstandigheden waarin er een aanhoudende strijd tussen de bisschop van Utrecht en de graaf van Gelre en Zutphen werd geleverd, en waarbij het uit militair en economisch oogpunt voor de Gelderse graaf voordelig was om Zutphen als steunpunt tegen het bisschoppelijke Deventer te gebruiken, leidde tot de stadsrechtverlening. 

Lees meer: De stadsbrief

Historie van de rechtspleging

Middeleeuwen: In het jaar 1190 verleende Otto I, graaf van Gelre en Zutphen, aan Zutphen het stadsrecht. Het betreffende handvest of 'stadsbrief' bevindt zich in het gemeentearchief van Zutphen. Op grond van dat handvest werd een schepenbank ingesteld, die enerzijds belast was met het stadsbestuur, en anderzijds met rechtspleging in geschillen tussen burgers van Zutphen. De schepenbank bestond uit twaalf schepenen. Op elke donderdag -sinds eeuwen de marktdag van Zutphen- deden twee schepenrechters onder klokgelui en in een openbare zitting uitspraak in geschillen die aan hen waren voorgelegd.

Lees meer: Historie van de rechtspleging 

Zutphen Justitiestad

Zutphen heeft door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van en in het huisvesten van Justitiële zaken. De stad staat al vele decennia bekend als een belangrijk juridisch centrum. Een rechtbank, één van de negentien rechtbanken, waarvan het arrondissement een gebied bestrijkt dat ruwweg kan worden geschetst vanaf het IJsselmeer, over de Veluwe, de Graafschap en Achterhoek tot aan de Duitse grens.  Aan de Justitiële poot van Zutphen is de laatste jaren ernstig  geschaafd. Reorganisaties, samenvoegingen van rechtbanken, sluiting van JPC De Sprengen en op een haar na was ook het lot van de PI Ooyerhoek bezegeld. Deze sluiting is echter op het laatste moment nog afgewend. 
Het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht (Studiecentrum Rechtspleging; SSR)bevond zich binnen onze stadsgrenzen. Dit is echter sinds 2012, na 35 jaar in de historische binnenstad te zijn gevestigd in het kader van reorganisatie verhuisd naar Utrecht.  JPC De Sprengen (jeugdige delinquenten) en de Penitentiaire Inrichting Ooyerhoek (meerderjarige delinquenten), onderdeel van PI Achterhoek, zoals boven valt te lezen gesloten.

Het regionaal opleidings- en (praktijk) trainingscentrum voor de politie, de Politieacademie (voor rechercheurs) en de School voor Recherche (afdeling van de politieacademie) zijn inmiddels naar Apeldoorn verhuisd. Alleen het internationaal politie-conferentiecentrum Huis 't Velde is nog in Warnsveld gehuisvest. In 2011 verhuisde het parket van het Openbaar Ministerie naar Arnhem. In de voormalige jeugdinrichting Kolkemate is sinds februari 2014 de Piet Roordakliniek van verslavingszorginstelling Tactus gevestigd. In deze forensische kliniek worden verslaafde criminele veelplegers behandeld.

 

Daarnaast heeft Zutphen vele jaren onderdak geboden aan de 'jeugd' gevangenis. De aanwezigheid van zoveel juridische diensten maakte het eveneens aantrekkelijk voor een groot aantal advocatenkantoren om hier hun diensten aan te bieden. Echter de ene hand wast de andere en ook hier heeft het van ouds bekende kantoor De Jonge, haar Zutphense deuren voorgoed achter zich gesloten.

Centrum van Rechtspraak

Dat “Zutphen” thans een begrip is in de Nederlandse rechterlijke macht ligt niet zozeer aan de vonnissen die door de Zutphense rechtbank worden gewezen, als wel aan de omstandigheid dat sinds een jaar of tien (toekomstige) leden van de rechterlijke macht enige malen per jaar in Zutphen op cursus gaan in het opleidings- en studiecentrum van de rechterlijke macht(S.S.R.).
Tot het arrondissement Zutphen behoren twee grote plaatsen, te weten Apeldoorn ( +100.000 inw.) en Deventer, en verder veel Achterhoek en een deel van de Veluwe, met hier en daar een stadje ter grootte van Zutphen zelf. Het overwegend landelijke karakter van het gebied komt ook tot uiting in het soort zaken, die de rechtbank te behandelen heeft.

Lees meer: Centrum van Rechtspraak